XVI posiedzenie Okręgowej Rady Małopolskiej PZD w Krakowie

W siedzibie Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie w dniu 6 sierpnia 2019 roku odbyło się XVI posiedzenie Okręgowej Rady Małopolskiej PZD w Krakowie. Było to ostatnie posiedzenie w kadencji 2015 – 2019. Głównym celem posiedzenia było przyjęcie sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Małopolskiej PZD w Krakowie za kadencję, programu działania na kolejną kadencję, a także przyjęcie pozostałych materiałów zjazdowych oraz omówienie spraw organizacyjnych VI Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Krakowie, który obędzie się w dniu 14 września 2019 roku na terenie ROD „Dębniki” w Krakowie.

rada_sala.jpg

Otwarcia posiedzenia dokonała Prezes Okręgu Pani Janina Oramus witając przedstawiciela Jednostki Krajowej PZD Pana Marcina Juszczela z Wydziału Prezydialnego, członka Krajowej Rady PZD Panią Ewę Błachut oraz Panią Martę Warmuz Przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Krakowie.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, po wyborze Komisji Uchwał i Wniosków oraz stwierdzeniu prawomocności obrad, Prezes Okręgu przedstawiła referat programowy obejmujący część sprawozdawczą z działalności Okręgowej Rady Małopolskiej PZD w Krakowie w minionej kadencji. Obszerne sprawozdanie z działalności zostało doręczone członkom Okręgowej Rady wraz z zaproszeniami na posiedzenie. Projekt Programu działania na nachodzącą kadencję przedstawił Wiceprezes Okręgu Pan Robert Czech. Omówiono również projekty stanowisk, jakie Okręgowa Rada zaproponuje do przyjęcia przez VI Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Krakowie.

rada_prezes_sprawozdanie.jpg

Kolejnym punktem porządku obrad była ocena działalności Okręgowej Rady Małopolskiej PZD w Krakowie w kadencji 2015 - 2019. Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Krakowie, Pani Marta Warmuz, przedstawiła zebranym przyjętą przez Komisję ocenę. Podkreśliła pracę poszczególnych komisji problemowych Okręgu, podsumowała działania podejmowane przez członków Rady w minionej kadencji opierając się na najważniejszych wydarzeniach związkowych.
Znaczną część posiedzenia zajęło omówienie i przedyskutowanie spraw związanych
z organizacją Zjazdu. Podzielono zadania pomiędzy poszczególnych członków oraz zdecydowano między innymi o przeprowadzeniu spotkań przedzjazdowych, o terminach
i miejscach których zostaną powiadomieni delegaci w najbliższym czasie, wraz z otrzymaniem zaproszeń i materiałów na Zjazd.

rada_sala_ii.jpg

W dalszej części posiedzenia, Okręgowa Rada przygotowała projekt porządku Okręgowego Zjazdu oraz jego regulamin, w czym pomocne okazały się dokumenty sporządzone przez Jednostkę Krajową PZD.
Dyrektor biura Bogusława Krystyjan omówiła nowelizację Statutu PZD. Jakkolwiek obecne zapisy Statutu PZD uznać należy, że dobre, to wobec zbliżającego się Krajowego Zjazdu Delegatów, wskazała iż pracę rozpoczęła w Jednostce Krajowej Komisja Statutowa. Przedstawiła propozycje zmian zgłoszone przez OZM PZD w Krakowie do nowelizacji Statutu uwzględniając stanowiska przesłane do biura OZM PZD w Krakowie przez Zarządy ROD.
Kolejno, instruktor ds. ogrodnictwa Pani Joanna Gadzinowska przedstawiła założenia Programu Oświatowego oraz Programu nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin. Z uwagi na istotne znaczenie tej materii, Okręgowa Rada Małopolska PZD w Krakowie postanowiła w tym temacie przedstawić na VI Okręgowym Zjeździe Delegatów PZD w Krakowie stosowne stanowiska.
Przedstawiciel Jednostki Krajowej PZD Pan Marcin Juszczel, w swym wystąpieniu odniósł się do aktualnej sytuacji Związku, a w szczególności omówił działania podejmowanie w procesach legislacyjnych, zarówno przy tzw. ustawie śmieciowej, jak i zmianie ustawy prawo budowlane.

Na XVI posiedzeniu Okręgowej Rady Małopolskiej PZD w Krakowie w dniu 6 sierpnia 2019 roku podjęte zostały 2 uchwały, które łącznie zawierały 12 załączników stanowiących projekty materiałów na VI Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Krakowie.

rada_pani_maria.jpg

Opracowała: Dyrektor Biura
Bogusława Krystyjan

Zdjęcia: Joanna Gadzinowska