Kto obowiązany jest wpłacić wpisowe? Ile ono wynosi?

Wpisowe wpłaca każdy nowy działkowiec, a więc także osoba bliska, na rzecz której nastąpiło przeniesienie praw do działki lub z którą zawarto umowę dzierżawy działkowej po śmierci działkowca. Wynika to z § 5 ust. 1 Uchwały Nr 5/XVII/2001 Krajowej Rady PZD z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie Funduszu Oświatowego Polskiego Związku Działkowców, zgodnie z którym wpisowe jest opłatą ogrodową obowiązującą wszystkich działkowców oraz z § 70 ust. 1 statutu PZD.

Jedynym wyjątkiem od powyższego jest przypadek, kiedy współmałżonek za życia działkowca ubiega się o prawo do działki (§ 70 ust. 2 statutu PZD). Jest wówczas zwolniony ze wszystkich opłat, a więc także z obowiązku uiszczenia wpisowego.

Wpisowe jest opłatą jednorazową, wynoszącą od 150 do 500 zł. Wysokość wpisowego określają okręgowe zarządy PZD i obowiązuje ona dla nowych działkowców w ROD z obszaru działania danego OZ. Wpisowe w całości jest przeznaczane na zasilenie Funduszu Oświatowego, z którego środki są potem wykorzystywane m.in. na realizację szkoleń i pokazów dla działkowców, wydawanie literatury fachowej celem upowszechniania wiedzy ogrodniczej, prowadzenie poradnictwa i konkursów oraz na działalność instruktorów ogrodniczych. Dodatkowo każdy nowy działkowiec zaopatrywany jest bezpłatnie, w ramach tego Funduszu, w roczną prenumeratę miesięcznika „działkowiec (12 kolejnych numerów).

Aneta Łukaszewicz
Wydział Prezydialny KR PZD

Źródło: KR PZD